Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller även till exempel bokningsnummer och elektroniska identiteter, som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Folkteaterns hantering av personuppgifter ska ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt, i den omfattning vi bedömer det nödvändigt samt på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. Folkteaterns har ansvar för att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Beroende på i vilket syfte Folkteaterns registrerar personuppgifter (om personen är anställd, en samarbetspart, kund eller liknande), varierar laglig grund och tiden för gallring/lagring av uppgifterna. Ändamålet med behandlingen styr vilka uppgifter som samlas in och sparas – aldrig mer eller under längre tid än vad som bedöms nödvändigt. Gallring genomförs regelbundet.

Personuppgifter kan dock behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av juridiska skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om så är fallet sparas personuppgifterna enligt annan relevant gällande lagstiftning.

I vissa fall kan Folkteaterns behöva överlämna information till tredje part, utöver de fall där ett avtals fullgörande eller att uppfylla en rättslig förpliktelse är laglig grund. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt upprättar Folkteaterns ett avtal (personuppgiftsbiträdesavtal eller dylikt) med externa parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.